Per què el materialisme és un camí sense sortida

Article original "Why Materialism is a Dead-End", Bernardo Kastrup, novembre del 2019; consultat el 30 juliol del 2023

Vivim en una era de ciència, que ha possibilitat avenços tecnològics inimaginables pels nostres ancestres. A diferència de la filosofia, que depèn en certa manera de valors subjectius i del propi sentit de plausibilitat per resoldre qüestions, la ciència planteja preguntes directament a la natura, en forma d'experiments. La natura respon mostrant certs comportaments, així que les preguntes poden resoldre's de manera objectiva.  

 

Això és tant la fortalesa com el taló d'Aquil·les de la ciència: els experiments només ens diuen com es comporta la natura, no què és en essència. Moltes hipòtesis diferents sobre l'essència de la natura són compatibles amb els seus comportaments manifestos. Així doncs, tot i que aquests comportaments són informatius, no poden resoldre qüestions de ser, el que els filòsofs anomenen “metafísica”. Entendre l'essència de la natura està fonamentalment més enllà del mètode científic, la qual cosa ens deixa amb mètodes diferents, com els de la filosofia. Aquests, tot i ser d'alguna manera subjectius, són el nostre únic camí per comprendre què està passant.

El materialisme, la visió que sosté que la natura està fonamentalment constituïda per matèria fora i independent de la ment, és una metafísica, ja que fa afirmacions sobre què és en essència la natura. Com a tal, també és una inferència teòrica: no podem observar empíricament matèria fora i independent de la ment, pel fet que estem per sempre tancats en la ment. Tot el que podem observar són els continguts de la percepció, que són inherentment mentals. Inclús la sortida d'instruments de mesura només és accessible per a nosaltres en la mesura que és percebuda mentalment.

Inferim l'existència d'alguna cosa més enllà d'estats mentals perquè, en principi, això sembla donar sentit a tres observacions canòniques:

  1. Tot sembla compartir el mateix món més enllà de nosaltres mateixos.
  2. El comportament d'aquest món compartit no sembla dependre de la nostra voluntat.
  3. Hi ha correlacions estretes entre la nostra experiència interna i els patrons mesurables de l'activitat cerebral.

Un món exterior a estats mentals, en el qual tots vivim, dona sentit a l'observació (i). Aquest món compartit no és, per tant, mental, i no és obeeix la nostra voluntat (mental), explicant així (ii). Finalment, si certes configuracions de matèria en aquest món generessin, d'alguna manera, el món mental, també podrien explicar (iii). Així és com la nostra cultura ha arribat a donar per fet que la natura és fonamentalment material, no mental. Novament, això és una inferència metafísica destinada a explicar provisionalment les observacions canòniques llistades anteriorment, no un fet científic o empíric.

El problema és que aquesta inferència metafísica és insostenible en diversos aspectes. Per començar, no hi ha res en els paràmetres de les disposicions materials, com la posició i el moment dels àtoms que constitueixen el nostre cervell, que ens permeti deduir, almenys en principi, com és enamorar-se, tastar vi o escoltar una sonata de Vivaldi. Hi ha una inabastable escletxa explicativa entre les quantitats materials i les qualitats experiencials, a la qual els filòsofs es refereixen com "el problema difícil de la consciència." Molta gent no reconeix aquesta escletxa perquè considera que la matèria ja té qualitats intrínseques, com el color, el gust, etc., cosa que entra en contradicció amb el materialisme dominant: segons aquesta postura, el color, el gust, etc., són generats pel nostre cervell, dins del nostre cap. No existeixen al món exterior, que se suposa que és purament abstracte.

En segon lloc, el materialisme viu o mor amb el que els físics anomenen "realisme físic": ha d'haver-hi un món objectiu allà fora, format per entitats amb propietats definides, ja es pugui observar aquest món o no. El problema és que els experiments durant les últimes quatre dècades han refutat ara el realisme físic més enllà de qualsevol dubte raonable. Així que, llevat que es redefineixi el significat de la paraula "materialisme" d'una manera bastant arbitrària, el materialisme metafísic és ara físicament insostenible.

En tercer lloc, es pot argumentar que les dades empíriques que hem acumulat fins ara sobre les correlacions entre l'activitat cerebral i l'experiència interna no són compatibles amb el materialisme. Hi ha un patró ampli i consistent que associa l'empitjorament o la reducció del metabolisme cerebral amb una ampliació de la consciència, un enriquiment del contingut experiencial i una intensitat més gran de les sensacions. És, com a mínim, difícil veure com la hipòtesi materialista que totes les experiències són generades, d'alguna manera, pel metabolisme cerebral podria explicar això.

Finalment, des d'una perspectiva filosòfica, el materialisme és almenys imparsimoniós, és a dir, poc econòmic, innecessàriament extravagant i, sens dubte, fins i tot incoherent. La coherència i la parsimònia són sens dubte valors una mica subjectius. No obstant això, si abandonéssim aquests valors, hauríem d'obrir les portes a tota mena de disbarats: des d'aliens a les Pleiades que intenten alertar-nos d'una catàstrofe global fins a teteres a l'òrbita de Saturn, cap de les quals es pot refutar empíricament. Així que més val que ens en tinguem a aquests valors, perquè el preu d'aplicar-los de manera consistent, fins i tot al materialisme mateix.

artista400

El materialisme és imparsimoniós perquè, a més de la ment, que és tot el que finalment coneixem, postula una altra categoria de "substància" o "existència" fonamental més enllà de la verificació empírica directa: és a dir, la matèria. Segons el materialisme, la matèria és literalment transcendent, més inaccessible que qualsevol món espiritual ostensiu postulat per les religions del món. Això només seria justificable si no hi hagués cap manera d'entendre les tres observacions canòniques llistades anteriorment només amb la ment; però sí que n'hi ha.

El materialisme confon la necessitat de postular alguna cosa fora de les nostres mentes personals amb la necessitat de postular alguna cosa fora de la ment com a categoria. Les tres observacions poden tenir sentit si postulem un camp transpersonal de ment més enllà de les nostres psiques personals. Així, hi ha, de fet, un món allà fora, més enllà de nosaltres, que tots habitem; però aquest món és mental, igual que nosaltres som agents intrínsecament mentals. Veient-ho d'aquesta manera, contorneja completament "el problema difícil de la consciència", ja que ja no cal cobrir la inabastable escletxa entre ment i no-ment, qualitat i quantitat: tot ara és mental, qualitatiu, i la percepció consisteix únicament en una modulació d'un (personal) conjunt de qualitats per un altre (transpersonal) conjunt de qualitats. Sabem que això no és un problema perquè passa cada dia: els nostres propis pensaments i emocions, tot i ser qualitativament diferents, es modulen mútuament tot el temps.

Finalment, el materialisme és, sens dubte, incoherent. Com hem vist, la matèria és una abstracció teòrica en i de la ment. Així que quan els materialistes intenten reduir la ment a la matèria, estan intentant reduir la ment a una de les pròpies creacions conceptuals de la ment. Això és semblant a un gos que persegueix la seva pròpia cua. Encara millor, és com un pintor que, després de pintar un autoretrat, apunta cap a ell i proclama que ell és el retrat. El pintor malaurat llavors ha d'explicar tota la seva vida interior en termes de patrons de distribució de pigments sobre tela. Tan absurd com sona, és molt semblant a la situació en què es troben els materialistes.

La popularitat del materialisme es fonamenta en una confusió: d'alguna manera, la nostra cultura l'ha associat amb la ciència i la tecnologia, que han tingut un èxit extraordinari en els últims tres segles. Però aquest èxit no es deu al materialisme; es deu, en canvi, a la nostra capacitat d'indagar, modelar i predir el comportament de la natura. La ciència i la tecnologia podrien haver estat realitzades amb la mateixa eficàcia, potser fins i tot millor, sense cap compromís metafísic o amb una altra metafísica que sigui coherent amb aquest comportament. El materialisme és, com a molt, un autoestopista il·legítim, potser fins i tot un paràsit, que s'alimenta de la psicologia d'aquells que fan ciència i tecnologia.

De fet, per a relacionar-nos amb la natura en el nostre dia a dia, els éssers humans necessiten explicar-se una història sobre què és la natura. És psicològicament molt difícil mantenir-se veritablement agnòstic respecte a la metafísica, especialment quan es fan experiments. Fins i tot quan aquesta història interna és subliminar, continua funcionant com un sistema operatiu bàsic. I així passa que el materialisme, a causa de la seva intuïtiva vulgaritat i superficialitat naïf, ofereix una opció barata i fàcil per a aquesta narrativa interna. A més, és discutible que també ha permès als primers científics i erudits conservar un sentiment de significat en un moment en què la religió va perdent el seu domini en la nostra cultura.

Però ara, al segle XXI, segurament podem fer-ho millor. Estem ara en una posició per examinar honestament les nostres suposicions ocultes, enfrontar l'evidència objectivament, portar les nostres pròpies necessitats psicològiques i prejudicis a la llum de la reflexió personal i després preguntar-nos: el materialisme realment té sentit? La resposta hauria de ser òbvia: simplement no en té. El materialisme és un vestigi d'una època més antiga, més naïf i menys sofisticada, en què va ajudar els investigadors a separar-se del que estaven investigant; però no té lloc en aquesta època.

Tampoc ens falten opcions, ja que ara podem donar sentit a totes les observacions canòniques únicament sobre la base d'estats mentals. Això constitueix una alternativa més persuasiva, parsimoniosa i coherent al materialisme, que també pot acollir millor l'evidència disponible. Els fonaments d'aquesta alternativa són coneguts des d'almenys el principi del segle XIX, potser fins i tot fa milers d'anys. Depèn totalment de nosaltres avui explorar-la i, sincerament, posar-nos al dia en la nostra visió metafísica. Hauríem de saber millor que continuar abraçant hipòtesis insostenibles.